Regulamin Voucherów:

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost Paczkomaty lub pocztą elektroniczną) i przyjmowania go do realizacji w Studio Fotograficzne SMART STUDIO Sebastian Malinowski z siedzibą pod adresem: Ul. Morenowa 9/84, 10-687 Bartąg. 
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości Vouchera.
 3. Voucher może być zrealizowany zgodnie z zakresem określonym w treści pakietu zdjęciowego, który obejmuje ten Voucher.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę
 5. Voucher należy zrealizować jednorazowo i w całości.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po przekazaniu go Nabywcy.
 7. Termin ważności Vouchera widnieje na odwrocie, nie może być jednak dłuższy niż 4 miesiące od dnia zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy https://smartstudio.photos/kontakt/
 2. Studio przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery nieuszkodzone oraz z datą ważności i pieczątką/podpisem Wydawcy.
 3. Studio ma prawo odmówić realizacji Vouchera, gdy upłynął jego termin ważności lub uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych na nim zawartych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie, jeżeli wartość świadczonej usługi będzie wyższa od wartości Vouchera lub Voucher danej usługi nie obejmuje (dotyczy m.in. usługi make-up, którą można nabyć razem z Voucherem lub dokupić oddzielnie).
 5. Zmiana terminu sesji zdjęciowej możliwa jest do 7 dni przed realizacją. W innym przypadku Voucher traci ważność.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem smartstudio.photos/voucher oraz dołączana do każdego sprzedanego Vouchera jako oddzielny wydruk. Wydawca ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywcy. 
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.